Osmanli Nasil Sona Erdi

bk murli today

Posted by: BK Prerana

BK Prerana is executive editor at bkmurlis.net and covers daily updates from Brahma Kumaris Spiritual University. Prerana updates murlis in English and Hindi everyday.
Twitter: @bkprerana | Facebook: @bkkumarisprerana
Share:


  Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemleri ve Yıkılışı

  Giriş:

  Osmanlı İmparatorluğu, 600 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve üç kıtada hakimiyet kuran kudretli bir imparatorluktu. 19. yüzyıla kadar Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlılar, 18. yüzyıldan itibaren gerileme sürecine girmiştir. Bu gerileme, birçok faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Bu yazıda, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini ve yıkılışını inceleyeceğiz.

  Gerileme Dönemi:

  Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi 18. yüzyılda başlamıştır. Bu dönemin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Askeri alandaki zayıflama: Avrupa devletleri, Osmanlılara nazaran daha modern ve güçlü ordulara sahip olmaya başlamıştır.
  • Ekonomik sorunlar: Savaşlar, isyanlar ve Avrupa devletlerinin ekonomik rekabeti Osmanlı ekonomisini zayıflatmıştır.
  • Siyasi istikrarsızlık: Padişahların zayıflaması, saray çekişmeleri ve devlet adamlarının yolsuzluğu imparatorluğu zayıflatmıştır.
  • Toplumsal sorunlar: Eyaletlerde merkezi otoritenin zayıflaması, ayrılıkçı eğilimlerin artması ve azınlık sorunları imparatorluğun birliğini tehdit etmiştir.

  Islahat Hareketleri:

  Gerileme döneminde padişahlar ve devlet adamları, imparatorluğu yeniden güçlendirmek için bir dizi reform yapmaya çalışmışlardır. Bu reformlar bazı olumlu sonuçlar verse de, imparatorluğun çöküşünü engelleyememiştir. Başlıca Islahat Hareketleri:

  • Nizam-ı Cedid: III. Selim tarafından başlatılan bu reform hareketi, ordunun modernize edilmesini ve eğitimin geliştirilmesini amaçlamıştır.
  • Tanzimat Fermanı: Abdülmecid tarafından ilan edilen bu ferman, tüm Osmanlı tebaasına eşit haklar tanınmasını ve meşruti bir yönetim kurulmasını öngörmüştür.
  • Islahat Fermanı: Abdülaziz tarafından ilan edilen bu ferman, Tanzimat Fermanı'nın eksikliklerini gidermeyi ve bürokrasiyi düzenlemeyi amaçlamıştır.

  I. Dünya Savaşı ve Sonrası:

  Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'na İttifak Devletleri saflarında katılmıştır. Savaşın sonunda Osmanlılar yenilmiş ve imparatorluk toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir.

  Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlanı:

  1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, saltanatı kaldırmıştır. 29 Ekim 1923'te ise Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

  Sonuç:

  Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, çok faktörlü bir olaydır. Gerileme döneminde yapılan reformlar imparatorluğu kurtarmaya yetmemiştir. I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgi ve işgal, imparatorluğun sonunu hazırlamıştır.

  Not: Bu yazı sadece genel bir bakış açısı sunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve yıkılışı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tarih kitaplarına ve akademik makalelere başvurabilirsiniz.

  Ek Bilgiler:

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı VI. Mehmed Vahdettin'dir.
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür.
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da önemli siyasi ve sosyal değişimlere yol açmıştır.

  Önemli Metinler:

  • "Osmanlı İmparatorluğu, 600 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve üç kıtada hakimiyet kuran kudretli bir imparatorluktu."
  • **"Gerileme döneminde padişahlar ve devlet adamları, imparatorluğu yeniden güçlendirmek için bir dizi reform yap
  2023-05-01T08:04:52.068+05:30

  No comments

  Note: Only a member of this blog may post a comment.